Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Marra Mensink, hondentrainer en hondengedragsdeskundige,  Kamer van Koophandel 82627614 .

I. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenissen:

 • De hondentrainer/hondengedragsdeskundige: Marra Mensink.
 • De hond: de hond waarvoor de klant de hulp vraagt van de hondentrainer/hondengedragsdeskundige.
 • De klant: de particulier of hondenprofessional die de hondentrainer opdracht geeft inzake een advies, en/of die lessen en/of een workshop volgt of een andere dienst van de hondentrainer afneemt, of een bezoeker van de website.
 • Een advies: een advies, therapie of persoonlijke training (in een begeleidingstraject) e.d. die de hondentrainer aan de klant geeft om de hond te helpen of een opdracht van een hondenprofessional zoals voor het schrijven van artikelen, consultaties of een coachtraject.
 • De overeenkomst: de overeenkomst tussen de hondentrainer en de klant, zoals een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst tot afname van digitale inhoud.
 • De website: de website met (in ieder geval) de domeinnaam www.wolfhalla.nl.

II. ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en andere aanbiedingen van de hondentrainer, alsmede op het gebruik van de website door de klant en op de rechtsverhouding tussen de hondentrainer en de klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de overeenkomst.
 2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden heeft het bepaalde in de overeenkomst voorrang.
 3. Ten aanzien van het aangaan van de overeenkomst gelden in ieder geval de volgende minimumvoorwaarden:
  1. De hondentrainer behoudt zich het recht voor een klant zonder opgaaf van redenen te weigeren;
  2. De klant heeft een minimale leeftijd van 18 jaar;
  3. De klant is de eigenaar van de hond of heeft toestemming gekregen van de eigenaar van de hond om de hondentrainer een opdracht te geven;
  4. De klant spreekt de Nederlandse of de Engelse taal.

III. OVEREENKOMST VAN OPDRACHT VOOR ADVIES

 1. De hondentrainer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting, hetgeen wil zeggen dat de hondentrainer geen resultaat of het welslagen van haar dienstverlening garandeert noch de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de klant gestelde doel.
 2. De hondentrainer kan een inschatting/prognose geven van de mogelijkheid tot verbetering van het ongewenste gedrag van de hond. Het welslagen van het advies is afhankelijk van meerdere factoren zoals genetische bepalingen, leermomenten, omgeving en individualiteit. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 3. De klant past het advies toe op eigen risico.
 4. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen worden gerespecteerd. Soms kan het nodig zijn om te overleggen met derden zoals de dierenarts van de hond, bijvoorbeeld om medicijnen voor te schrijven tegen stress bij de hond. Dit doet de hondentrainer altijd in overleg met de klant. De klant geeft de gegevens van de dierenarts door zodat de hondentrainer daarmee kan overleggen. De dierenarts kan vervolgens medicijnen of maatregelen voorstellen aan de klant. Dit doet de dierenarts onder eigen verantwoordelijkheid.
 5. Honden die een privé-training ondergaan worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. De hondentrainer is niet aansprakelijk voor ziekten, letsel, overlijden en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van het advies.

IV. ANNULERING VAN EEN BESTELLING VAN EEN PROGRAMMA

 1. De klant sluit de overeenkomst voor programma’s via de website af of in overleg via de mail of telefoon.
 2.  Als de klant een bestelling van een programma of traject annuleert nadat er een mondelinge of schriftelijke overeenkomst is ontstaan, is de klant verplicht het volledige bedrag alsnog binnen de wettelijke gestelde termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen met de hondentrainer.

V. ANNULERING VAN AFSPRAKEN

 1. Gemaakte afspraken tussen de hondentrainer en klant kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de klant worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen of wijzigen door de klant kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
 2. De hondentrainer behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de klant niet in overeenstemming met het bovenstaande zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen aan de cliënt.
 3. De trajecten hebben een bepaalde duur, als de klant een afspraak afzegt binnen die duur, behoudt de hondentrainer zich het recht voor geen afspraak in te plannen voorbij de duur van het afgenomen traject.
 4. Indien door ziekte of overmacht van de hondentrainer een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de hondentrainer er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

VI. PRIJZEN, BETALING

 1. Als de hondentrainer en de klant geen vaste prijsafspraken ten aanzien van adviezen maken of wanneer de hondentrainer buiten gemaakte vaste prijsafspraken werkzaamheden voor de klant verricht, worden de werkzaamheden aan klant in rekening gebracht op basis van het dan geldende, aan de klant kenbaar gemaakte uurtarief (er is daarbij geen sprake van een overeenkomst op afstand zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek). Er kunnen verschillende tarieven gelden voor verschillende soorten werkzaamheden.
 2. De hondentrainer kan haar tarieven voor adviezen of online producten wijzigen. Echter, als een advies of online product eenmaal is besteld zal de prijs daarvan niet tussentijds wijzigen. Als een prijswijzing valt binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst, gaat de wijziging pas na de derde maand in.
 3. De prijzen staan inclusief BTW op de website vermeld.
 4. De factuur moet worden betaald op de door de hondentrainer aangegeven wijze. Sommige betalingen kunnen in delen worden gedaan. De hondentrainer accepteert geen contante betalingen.
 5. Facturen die niet vooraf worden betaald (zoals het geval kan zijn bij adviezen) of worden gestorneerd moeten binnen zeven dagen na de factuurdatum worden betaald. Als de factuur niet binnen deze termijn wordt betaald is de klant in verzuim en heeft de hondentrainer het recht de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. In geval van betalingsverzuim is de hondentrainer tevens gerechtigd alle werkzaamheden ten behoeve van de klant op te schorten of te beëindigen, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 6. Als de hondentrainer genoodzaakt is tot (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen over te gaan, zullen de hieraan verbonden kosten ten laste komen van de klant, als de klant een consument is conform de wettelijke regels omtrent incassokosten.
 7. Klachten over een factuur moeten binnen zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij de hondentrainer worden ingediend, bij gebreke waarvan een klacht wordt geacht niet op tijd te zijn gemeld.

VII. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, VERTROUWELIJKHEID

 1. Alle door de hondentrainer al dan niet online ter beschikking gestelde rapporten, materialen, afbeeldingen, video’s, teksten, adviezen, richtlijnen, aanbevelingen e.d. zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in het kader van de adviezen respectievelijk de online producten en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondentrainer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht. De hondentrainer behoudt zich alle rechten voor.
 2. De klant en de hondentrainer zullen informatie die zij in het kader van de overeenkomst met elkaar uitwisselen vertrouwelijk behandelen.

VIIi. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van de hondentrainer is beperkt tot het bedrag dat de klant aan de hondentrainer heeft betaald en daarnaast geldt dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor gevolgschade en vergelijkbare schade, zoals gemiste inkomsten of winst, zaakschade, gemist levensgenot en daarmee vergelijkbare schade of schade door dood of letsel.
 2. De hondentrainer kan ook voor het overige niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, tenzij zij haar aansprakelijkheid niet wettelijk uit kan sluiten of beperken zoals bij opzet of grove schuld.
 3. De klant is en blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond.
 4. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst dient de klant zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan de hondentrainer te melden, waarbij drie maanden als redelijk wordt aangemerkt. Een vordering op de hondentrainer verjaart als deze niet binnen 1 jaar na het bekend worden met de schade aan de hondentrainer wordt gemeld.

IX. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De hondentrainer verwerkt in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens.
Meer informatie hierover staat in de privacyverklaring.

X. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst voor een opdracht of traject tussentijds beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdracht in redelijkheid niet meer kan worden uitgevoerd. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij bekend te worden gemaakt.
 2. Indien door de cliënt tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid van de hondentrainer of op grond van de bedenktijd, heeft de hondentrainer desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er in die gevallen geen restitutie plaats.
 3. De hondentrainer mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. De hondentrainer houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

XI. KLACHTEN

 1. Eventuele klachten over de dienstverlening en/of een product kan de klant bij de hondentrainer indienen per email. De hondentrainer zal zich er voor inspannen om aan de klacht tegemoet te komen, mits die redelijk is.
 2. Als de klant en de hondentrainer het niet onderling eens kunnen worden en de klant het geschil wil voorleggen aan een rechter geldt het bepaalde in artikel 14.

XII. ANDERE BEPALINGEN

 1. De hondentrainer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Een wijziging mag altijd tussen twee online bestellingen en twee afzonderlijke opdrachten plaatsvinden. Voor wijzigingen tijdens de duur van een overeenkomst van opdracht geldt dat de hondentrainer deze aan de klant kan mededelen en dat als de klant daar bezwaar tegen maakt, deze er voor mag kiezen de overeenkomst te beëindigen of de oude algemene voorwaarden te laten gelden. De oude voorwaarden gelden dan tot de afronding van de opdracht.
 2. Als enige bepaling in deze algemene voorwaarden niet geldig is, tast dit niet de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan. De ongeldige bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling, met een strekking die de oorspronkelijke strekking zo dicht mogelijk benadert.
 3. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) wordt uitgesloten.
 4. De overeenkomst (bestelling, opdracht, traject) wordt opgeslagen en kan door de klant worden opgevraagd bij de hondentrainer.
 5. De overeenkomst wordt alleen in het Nederlands of Engels afgesloten.
 6. Als de klant geen consument is, stemt de klant ermee in dat de artikelen 6:227b en 6:227c BW niet van toepassing zijn tussen hen en dat de klant daar geen rechten aan kan ontlenen.

XIII. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de overige rechtsverhouding tussen de klant en de hondentrainer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen tussen de klant en de hondentrainer zullen, als ze niet onderling kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waar de hondentrainer haar vestiging heeft. De klant die is aan te merken als consument heeft gedurende een periode van een maand nadat de hondentrainer zich op deze bepaling beroept de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de rechter die op grond van de wet bevoegd is.

Deze algemene voorwaarden zijn van november 2021.

Ze mogen niet, al dan niet deels, worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondentrainer.